Gebruiksvoorwaarden

Laatste update: 4 maart 2016

Inleiding

Op deze pagina worden de voorwaarden besproken die van toepassing zijn op alle internet bezoekers die deze website ("Site") bezoeken. Door gebruik te maken van de Site verplicht u zich zonder enig voorbehoud deze voorwaarden te accepteren. Indien u het niet eens bent met deze voorwaarden, dan moet u de Site niet gebruiken. We raden u aan deze voorwaarden regelmatig te raadplegen, aangezien zij zonder voorafgaande kennisgeving van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden. De datum waarop de voorwaarden voor het laatst zijn gewijzigd, staat bovenaan vermeld.

Intellectuele eigendom

Site is eigendom van en wordt beheerd door Genzyme Europe B.V. (“Genzyme”, “wij”, “ons”). De presentatie en alle informatie en materialen, inclusief merknamen, logo's en domeinnamen, die op de Site worden gepubliceerd, worden beschermd door toepasselijke wetgeving met betrekking tot intellectuele eigendom, en zijn eigendom van Genzyme of aan haar gelieerde ondernemingen, danwel onderworpen aan gebruiksautorisatie.

Niets van de Site mag geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, bewerkt, gedownload, doorgegeven of anderszins worden gedistribueerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Genzyme. Het is echter toegestaan om informatie te printen of te downloaden op uw persoonlijke computer voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits u daarbij elke aanduiding van auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten, zoals opgenomen in de betreffende informatie, respecteert.

Genzyme en de aan haar gelieerde ondernemingen behouden zich het recht voor om rechtsmaatregelen te treffen in geval van inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten.

Aard van de informatie

Informatie, met name financiële informatie, die op de Site wordt aangeboden, dient niet te worden opgevat als een investeringsuitnodiging. Deze informatie dient ook niet te worden geïnterpreteerd als colportage of openbaar bod, en is geen voorstel tot intekening, aankoop of handel in aandelen van Genzyme en/of aan haar gelieerde ondernemingen of welke andere waardepapieren dan ook die door Genzyme en/of aan haar gelieerde ondernemingen worden uitgegeven. Financiële informatie wordt regelmatig wordt bijgewerkt (indien financiële informatie on-line wordt aangeboden).

Deskundigenadvies met betrekking tot een speciaal onderwerp of uittreksels uit krantenartikelen kunnen op de Site worden geplaatst. Dergelijke informatie geeft slechts de mening van de betreffende deskundigen of van de krant weer en die mening is niet noodzakelijkerwijs de mening van Genzyme. Dergelijke deskundigen zijn niet in dienst van Genzyme en ontvangen geen vergoeding van Genzyme voor het gebruik van hun mening. Genzyme is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of volledigheid van enige informatie of mening zoals die in dergelijke publicaties wordt uiteengezet. Deskundigenadvies geeft slechts de persoonlijke opinie van de deskundige weer, en dient in geen geval te worden beschouwd als de mening of verantwoordelijkheid van Genzyme.

De Site bevat mogelijk ook informatie met betrekking tot gezondheid, fysieke gesteldheid, medicijen en/of medische behandelingen. Dit wordt uitsluitend voor informatiedoeleinden gedaan en de betreffende informatie is niet bedoeld ter vervanging van het advies van uw eigen arts of apotheker. U dient deze informatie niet te gebruiken voor het vastellen van een ziekte of fysiek probleem of om enig medicijn dat op de Site wordt gepresenteerd voor te schrijven of te gebruiken. U dient altijd uw eigen arts of apotheker te raadplegen.

Links naar andere sites

De Site bevat mogelijk links naar sites die worden beheerd door derden. Dergelijke links worden uitsluitend ter informatie aangebracht. Genzyme heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud van deze sites, die geheel onafhankelijk zijn van Genzyme. Een link impliceert op geen enkele wijze dat Genzyme de inhoud van de betreffende site en evenzo het gebruik waartoe een dergelijke inhoud kan leiden op de een of andere manier goedkeurt danwel hiermee instemt.

Het is uw verantwoordelijkheid om de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat de Site besmet raakt, bijvoorbeeld met computervirussen, "Trojaanse paarden" of een andere "parasiet".

Externe sites kunnen hyperlinks naar de Site bevatten. De installatie van een hyperlink is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Genzyme. Genzyme is niet verantwoordelijk voor de niet-beschikbaarheid van dergelijke externe sites. Bovendien worden deze sites niet door Genzyme beoordeeld, gecontroleerd en/of goedgekeurd. Genzyme is niet verantwoordelijk voor de inhoud, reclame, producten of andere informatie die beschikbaar of toegankelijk is via deze sites.

Privacy

Genzyme respecteert de privacy van iedereen die de Site bezoekt. Lees ons Privacybeleid (zie footer) waarin uw rechten en onze verantwoordelijkheden staan beschreven met betrekking tot persoonsgegevens die via de Site worden verzameld.

Cookies  

Wij gebruiken “cookies” om de functionaliteit van deze website (de “Site”) te optimaliseren en uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees ons cookiebeleid (zie footer).

Aansprakelijkheid

Genzyme zal elke redelijke inspanning verrichten om ervoor te zorgen dat informatie op de Site  nauwkeurig en actueel is en behoudt zich het recht voor om de inhoud op ieder moment aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Genzyme geeft echter geen garantie dat dergelijke  informatie correct, volledig of actueel is.

Genzyme is niet aansprakelijk voor:

  • enige onnauwkeurigheid, fout of omissie met betrekking tot de op de Site ter beschikking gestelde informatie; 
  • enige schade die voortvloeit uit handelingen van derden die leidt tot de wijziging van de informatie of gegevens die op de Site ter beschikking wordt gesteld; en
  • meer in het algemeen, alle schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van of anderszins verband houdende met (i) de toegankelijkheid of het gebrek aan toegankelijkheid van de Site, (ii) het gebruik van de Site, inclusief enige schade of virus dat uw computersysteem of enig ander product zou kunnen infecteren, en/of (iii) geloof dat is gehecht aan enige informatie die, direct of indirect, via de Site is verkregen;

Deze aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing op directe schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Genzyme.

Beschikbaarheid van de Site

U accepteert dat (i) het technisch onmogelijk is om de Site zodanig te laten functioneren dat zich geen gebreken voordoen en dat Genzyme daarvoor geen verantwoordelijkheid draagt, (ii) gebreken kunnen leiden tot het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de Site, en (iii) het functioneren van de Site ongunstig kan worden beïnvloed door omstandigheden waar Genzyme geen invloed op heeft, zoals verzendings- en communicatiekanalen tussen u en Genzyme, en tussen Genzyme en andere systemen en netwerken.

Genzyme en/of haar leveranciers zijn te allen tijde gerechtigd om, tijdelijk of permanent, de Site geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en/of verbeteringen en/of wijzigingen aan de Site aan te brengen. Genzyme is niet aansprakelijk voor enige wijziging, buitengebruikstelling of storing van de Site.

Algemene informatie

Eigenaar van de Site: Genzyme Europe B.V., geregistreerd in Nederland bij de Kamer van Koophandel Hilversum onder nummer 32050737 en gevestigd op het adres Gooimeer 10, 1411 DD Naarden. Site hosting: Nexinto GmbH, geregistreerd in Duitsland en gevestigd op het adres Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg.

Toepasselijk recht en geschillen

De Site en de inhoud daarvan is onderworpen aan de in Nederland van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechtbank.